//////

postheadericon PRZEBIEGOWE ZUŻYCIE PALIWA

Przebiegowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki przebiegu (najczęściej — tzw. drogowe zużycie paliwa na 100 km przebiegu samochodu); w krajach anglosaskich rozpowszechnionym miernikiem zużycia paliwa jest długość drogi przebywanej przez pojazd kosztem zużycia jednostki objętości paliwa (z reguły przebieg w milach z gallona zu­żytego paliwa).Ponadto, z uwagi na sposób określania ilości paliwa, należy ściśle rozróżniać objętościowe zużycie paliwa (np. w litrach) oraz ciężarowe zużycie paliwa (np. w kilogramach). Charakterystyka zużycia paliwa pozwala na ocenę ekono­miczności pracy silnika lub samochodu w określonych warunkach.

postheadericon SKUTEK RÓWNOWAGI

Warunek równowagi poprzecznej. Zakręcający samochód tak długo utrzymuje równowagę, jak długo jego koła we­wnętrzne wywierają jeszcze naciski na jezdnię. Kiedy koła wewnętrzne odrywają się od jezdni, samochód przewraca się pod działaniem siły odśrodkowej. Warunkiem .równo­wagi poprzecznej samochodu podczas zakręcania jest więc istnienie większej od zera reakcji normalnej, działającej na wewnętrzne koła pojazdu, czyli Z w > O, albo G/2 — Pc •  c/b > O, a więc Pc < G  b/2c. Ponieważ podczas zakrę­cania samochodu z bocznym poślizgiem kół siła odśrodkowa Pc = n-G, warunek równowagi poprzecznej można ująć w postaci: p  G < G • b/2c albo c < b/2p. W najbardziej sprzyjających warunkach ruchu, kiedy p = 1, Pcmax = G, czyli podany warunek c < 6/2.

postheadericon STATECZNOŚĆ POPRZECZNA

Aby uprościć analizę zachowania się samochodu podczas zakręcania, wprowadza się następu­jące uproszczenia:—   rozpatruje się tylko ruch jednostajny, czyli zakłada się brak przyspieszenia kątowego obrotu samochodu (dw/dt= = 0), a tym samym i momentu bezwładności (Mb = 0),—   przyjmuje się, że siła odśrodkowa (Pc) działa prosto­padle do osi głównej samochodu, niezależnie od rzeczy­wistego kierunku jej działania; w zakresie niewielkich kątów skrętu wynikające stąd błędy są niewielkie i nie mają wpływu na wnioski praktyczne.Normalne reakcje jezdni, działające na poszczególne koła samochodu, zależą od wypadkowych sił działających w środku ciężkości pojazdu, czyli od jego ciężaru (G) oraz siły odśrod­kowej (c).

postheadericon POSŁUGIWANIE SIĘ PRZELICZENIAMI

Na nomogramie odstępów (— współczynnikowi Z = 0 odpowiada oś odciętych), prowadząc linię G—N— —P—Q—R, wyznacza się minimalny odstęp S0 — 43 m pomiędzy autobusami jadącymi z prędkościami V = 50 km/godz. Zatem w przypadku gwałtownego hamowania pojazdu poprzedzającego, z czym należy się zawsze liczyć w przeciętnych warunkach ruchu, odstępy podczas jazdy w kolumnie powinny być stosunkowo duże.Przytoczone przykłady udowadniają, że posługując się elementarną mechaniką i prostymi przeliczeniami można dla każdej sytuacji w ruchu drogowym wyznaczyć parame­try kinematyczne pojazdu ograniczające do minimum za­grożenie bezpieczeństwa ruchu. Wnioski wynikające z tego rodzaju rozważań stanowią podstawę do opracowywania przepisów ruchu drogowego.

postheadericon STAŁE PRĘDKOŚCI PORUSZANIA

Podczas jazdy w kolumnie pojazdy poruszają się z takimi samymi stałymi prędkościami V w odstępach S0. Jeżeli w pewnej chwili rozpoczyna się hamowanie pojazdu poprzedzającego z opóźnieniem av które trwa przez łtfsekl (aż do zatrzymania) — w okresie . Przyjąć można, że zderzenie nie nastąpi, jeżeli pojazd jadący z tyłu zatrzyma się co najmniej w odległości 1 m od pojazdu poprzedzającego, przy czym odległość ta, mierzona od tyłu samochodu poprzedzającego do tyłu kolejnego samochodu, wynosi orientacyjnie: dla samochodu osobowego około 5 m, ciężarowego — około 10 m, autobusu lub ciągnika z naczepą 15.. .20 m. Uwzględniając, że: S0 + Sx = Sr + Ss + l; Sr *=* V • łr; St = V*J2a1 oraz Sa = V72a2, po przekształce­niach otrzymuje się zależność: S0 = V(a, — a2) 12 a, • a» + + V-tr + l albo S0 = Z’V* + V-t, + l, gdzie: Z = = (ax — a2) 12ax • as— współczynnik przyspieszeń.

postheadericon SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE

Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu istnieje, jeżeli widoczność na skrzyżowaniu jest ograniczona — np. przez narożnik domu . Typowa sytuacja powstaje, kiedy pojazd A jadący w odległości y od domu zbliża się do skrzyżowania z prędkością Va, a pojazd B (nadjeżdżający z prawej strony, a więc z pierwszeństwem  przejazdu) jadący w odległości x od domu przybliża się z prędkością V b- Kierowca pojazdu A może zauważyć nadjeżdżający pojazd B dopiero wówczas, kiedy pojazdy znajdą się w punktach A i    B odległych od skrzyżowania osi ruchu C o odcinki a oraz b.

error: Content is protected !!